Доктор Василь Джасп...
 
Notifications
Clear all

Welcome to DATING SCAMMER

 Behind the account of any, even the most ordinary person, may be hiding AFRICAN SCAMMER!

Please report romance scams and dating scams here, also write your story about communication with a scammer.

Report Доктор Василь Джаспер / Сирия

1 Posts
1 Users
0 Reactions
144 Views
admin
(@admin)
Posts: 493
Member Admin
Topic starter
 
Nickname: Василь Джаспер
The photo is stolen from Роберт Франсуа Потвин (Robert Francois Potvin)  https://datingscammer.info/gallery/man/robert-francois-potvin-10888.html
 
Text of report
Original: През май 2021 г получих покана за приятелство от доктор Васил Джаспер на мисия в Сирия. Помоли ме да напиша писмо до ООН за разрешение да ползва ваканция и да се представя за негова съпруга./Това е човека на снимката по горе Роберт Потвин/Получих разрешението,но трябва да внеса 3500 евро,внесох ги на адрес даден от тях,след това получих ново писмо искаха 8500 евро за самолет,внесох и тях като теглих заем и зачаках доктора да ми дойде на гости,като през това време водихме кореспонденция,но той не идваше и тогава разбрах,че е измама. След това получих друго писмо да внеса 10500 евро да има джобни и аз вече знаех,че е измама и го лъжех,че ще ги внеса по късно и така до края на декември,той разбра че го лъжа.През тези 8 месеца той си сменя профилите с различни имена-Десислав,Богомил,Самуел Иван и Атанас. Изпращаше покани на жени,но аз го следях и винаги предупреждавах жените,че е измамник.Съвсем скоро разбрах,че се казва Роберт и му казах и престана да ми сваля звезди. То е много дълго за разправяне. Всичко съм внесла 8500 евро,за които имам запазени платежните документи. Парите ги изпращах до Филипинска банка и ги получаваше човек на име Regie Jane B.Carlos. Това е горе,долу историята с измамата.
 
Rus: В мае 2021 года я получил приглашение дружбы от доктора Василя Джаспера с миссией в Сирии. Он попросил меня написать письмо в ООН о разрешении взять отпуск и выдать себя за его жену./Это человек на фото выше, Роберт Потвин. Я получил разрешение, но я должен внести 3500 евро, я положил на указанный ими адрес, после того, как я получил новое письмо с просьбой о 8500 евро на самолет, я принес их, взяв кредит, и ждал, когда врач приедет ко мне, в течение этого времени мы переписывались, но он не пришел и тут я понял что это обман. Затем я получил еще одно письмо с просьбой внести 10 500 евро, чтобы иметь карманные деньги, и я уже знал, что это мошенничество, и я солгал ему, что внесу их позже, и так до конца декабря он узнал, что я ему лгал. За эти 8 месяцев он сменил профили с разными именами - Десислав, Богомил, Самуил Иван и Атанас. Он рассылал приглашения женщинам, но я следила за ним и всегда предупреждала женщин, что он мошенник. Очень скоро я узнала, что его зовут Роберт, и я сказала ему, и он перестал снимать мне звезды. Об этом слишком долго говорить. Всего я заплатил 8500 евро, на что сохранил платежные документы. Я отправлял деньги в филиппинский банк, и их получал человек по имени Реджи Джейн Б. Карлос. По сути, это история мошенничества.
 
Eng: In May 2021, I received a friendship invitation from Doctor Vasil Jasper on a mission in Syria. He asked me to write a letter to the UN for permission to take a vacation and pretend to be his wife./This is the person in the photo above, Robert Potvin/I got the permission, but I have to deposit 3500 euros, I deposited it to an address given by them, after I received a new letter asking for 8,500 euros for a plane, I brought them in by taking out a loan and waited for the doctor to come to visit me, during which time we corresponded, but he did not come and then I realized that it was a fraud. Then I received another letter to deposit 10,500 euros to have pocket money and I already knew it was a scam and I lied to him that I would deposit them later and so until the end of December, he found out that I was lying to him. During these 8 months he changed profiles with different names - Desislav, Bogomil, Samuel Ivan and Atanas. He sent invitations to women, but I followed him and always warned the women that he was a scammer. Very soon I found out that his name was Robert and I told him and he stopped shooting me stars. It is too long to talk about. I have paid 8,500 euros in total, for which I have saved the payment documents. I was sending the money to a Philippine bank and a person named Regie Jane B.Carlos was receiving it. This is basically the story of the fraud.
 
 
Posted : June 27, 2023 PDT at 8:02 pm 8:02 PM